Financieel verslag 2016

Stichting Roemenië Hoop & Geluk
gevestigd te Lunteren

Kvk-nummer
09193448
RSIN 820456123

Inhoud:

Balans per 31 december 2016 Blz. 2

Staat van baten en lasten 2016 Blz. 3

Toelichting Blz. 4

Blz. 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31-12-2016 €

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen                                                              €  2.500
Liquide middelen                                                    €  18.404

Totaal                                                                     €  20.904

 

PASSIVA

Reserves

Bestemmingsreserves                                         €  18.404
Overige reserve                                                   €    2.500

Totaal                                                                   €  20.904

Blz. 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Baten

 

Giften projecten                                                   €  43.649
Giften algemeen                                                  €    5.437

Totaal                                                                   €  49.086

 

Lasten

Kosten projecten                                                 €  54.669
Kosten algemeen                                                €       748

Totaal                                                                 €   55.417

Saldo baten en lasten -/-                                      € - 6.331

 

Blz. 4

TOELICHTING

Projecten

Dankzij de ontvangen giften en opbrengsten uit verkopen van kleding en overige ontvangen

goederen mochten in 2016 7 Prefab woningen worden gebouwd, Daarnaast ziekenhuizen worden voorzien van medicatie en apparatuur en ondersteuning worden gegeven aan de armen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve betreft het saldo van alle projecten welke in 2017 zal worden besteed.

Beloningsbeleid

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst en er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald.

Ondertekend door het bestuur op 15 juni 2017:

M. Geluk sr. C. Geluk-Jobse

K. Geluk  M. Geluk jr.