Financieel verslag 2015

Stichting Roemenië Hoop & Geluk
gevestigd te Lunteren
Kvk-nummer 0919344
RSIN 820456123

Inhoud:

Balans per 31 december 2015 Blz. 2
Staat van baten en lasten 2015 Blz. 3

 

2

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA
Vlottende activa              € 2.500
Vorderingen
Liquide middelen          € 27.435
————-
€ 27435
————–

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserves               € 24.735
Overige reserve                         €  2.500
Kortlopende schulden                €    0
————-
€ 27.235

 

3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Baten

Giften projecten                                 € 45.864
Giften algemeen                                € 11.497
—————

Totaal                                              € 57.361

Lasten

Kosten projecten                              € 61.355

Kosten algemeen                               € 1.835
—————

Totaal                                                € 63.190

Saldo baten en lasten                      € – 5.829

4

TOELICHTING

Projecten
Dankzij de ontvangen giften en opbrengsten uit verkopen van kleding en overige ontvangen goederen mochten in 2015 negen prefab woningen worden gebouwd. Daarnaast ziekenhuizen worden voorzien van medicatie en apparatuur en ondersteuning worden gegeven aan de armen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve betreft het saldo van alle projecten welke in 2016 zal worden besteed.

Beloningsbeleid

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst en er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald.

Ondertekend door het bestuur op 25 februari 2016